Disclaimer

Disclaimer voor www.mads-antwerpen.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.mads-antwerpen.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door MADS Antwerpen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MADS Antwerpen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MADS Antwerpen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MADS Antwerpen te mogen claimen of te veronderstellen.

MADS Antwerpen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. MADS Antwerpen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mads-antwerpen.be op deze pagina.

Klacht regeling:

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moet door de klant uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product is bezorgd worden medegedeeld worden. Eventuele gebreken dienen volledig en duidelijk omschreven worden.

MADS Antwerpen webshop zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MADS Antwerpen binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

  • Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
  • Prijzen

Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en bijkomende kosten indien van toepassing.

De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur.

X